دوشنبه 1 تیر 1388

خوب تا حالا سه تا امتحان دادم سه تا دیگش مونده.... ازمایشگاهامم که قبلا داده بودم...در کل فک کنم یه درسمو خراب کنم که اونم از قبل می دونستم چیه...اما اونجور که فک میکردم معدلم نمی ره بالا ..حالا بیخیال.... 

 

چهارشنبه باز بیخبر رفتی شمال .. همون شبش امارتو گرفتم فهمیدم..یه خورده دلم شور زد اما فرداش که زنگ زدی صحبت کردیم اروم گرفتم..دیروزم اومدی که اومدم دیدمت..دلم تنگ بود خییلییی... یه ساعتی شد صحبت میکردیم... 

اما نکنی با من این کارارو هاااااااااااا..ببین چقدر بهت میگم.......