جمعه 23 مرداد 1388

دیشب بعد از اینکه اینجا نوشتم دلمو زدم به دریا و مسج دادم که یه خورده بعد جواب دادی اول فکر کردم خواب بودی ..اما نه بیدار بودی ....از چی انقد ناراحتی اخه...بگو دیگه کشتی منو.... 

 

همچنان دلتنگ دیدارم