شنبه 28 شهریور 1388

اره بعد از اون منم دی گه جواب ندادم .. تا دیدی منو خونه عمم...منم نعشه نعشه بودم...چون اعصابم خیلی خورد بود...خلاصه...رفتم جلو در تو هم اومدی یکم با هم صحبت کردیم...من که یادم نیست چی می گفتم ... 

اما فرداش گوشیمو  دراوردمو مسج دادیم..اولش که باز زدی تو پرم...اما بعدش اومدی سمتمو گفتی که اره..یعتی باز زدی زیر قولت ..منم اعصابم خورد لود..گفتم بذار برای بعد با همم صحبت میکنیم...دیشبم که دیدمت اما نشد اونجوری با هم صحبت کنیم....اینا فقط یادت باشه دیگه که چقدر منو اذیت میکنی...اما اشکال نداره.. 

 

خدا مواظبش باش