شنبه 16 آبان 1388

نمیدونم چمه ...انگار به هیچ دردی نمیخورم و این همون چیزیه که همیشه ازار میده هرکسیو.....شاید به خاطر اینه که کار ندارمو سه روز در هفته رو بیکارم....اعصابم خورده ..خودمم نمیدونم چی میخام 

 

پریشب دیدمت خوب بود تا صبح هم اس ام اس دادیم...دیروزم خونتون بودم اما نمی دونم از چی ناراحت بودی...هرچیم گفتم چته نگفتی..... 

 

کلاسمم تشکیل نشده اعضابم خورده........... 

 

ممیخاااام کههه پیییییییییییییشت باشم اما نمیدونم چرا نمیشه 

 

 

شاید تو نمیخای  که نمیشه