یکشنبه 24 آبان 1388

خدا نصیب هیچ بنی بشری نکنه تصادفو ... جمعه رفتیم جاده فشم ...یه تصادفی کردیم  

............ 

 

تورو هم همون جمعه دیدم اونم فقط یه نگاه....  

 

ماشینم خریدیم جی ال ایسک 

 

دوست ندارم بنویسم ...بر خلاف همیشه.... 

 

ذهنم مشغوله