یکشنبه 9 خرداد 1389

لپتابم و عوض کردم اما دلم نمی اد باهاش تو نت بیام الانم تو کافی نتم 

 

پس باید برم 

  

فقط اینو بنویسم که حالم خییلیی خوبه