شنبه 29 مرداد 1390

بشید اجنیا دیدوب.یلیخ تفایق ضوع هدش دوب .ینعی ولبات دوب داتعم یدش 

 

یلیخ مباصعا دورخ دش یتقو تمدید . 

 

یلک هیرگ مدرک  

زا ادخ متساوخ کمک هنک ینوتب یراذب رانک . 

 

فعلا