جمعه 2 اسفند 1387

برای گفتن من شعر هم به گل مانده  

 

نمانده عمری و صد ها سخن به دل مانده 

 

صدا که مرهم فریاد بود درد مرا 

 

به پیش درد عظیم دلم خجل مانده 

 

از دست عزیزان چه بگویم گله ای نیست 

 

گر هم گله ای هست دگر حوصله ای نیست 

 

 

پی نوشت ۱: شعر از یاور همیشگیم داریوش 

پی نوشت ۲: شرح حال من تو همین چند بیت خلاصه شد..مختصرو مفید