سه‌شنبه 1 اردیبهشت 1388

....چند روزه نیستی.....

منم هیچ حوصله ای ندارم برا نوشتن........حوصله هیچ چیو هیچ جا رو ندارم...دوست دارم بخابم..انقد بخوابم که نتونم بلند شم.....یا چشامو باز کردم اینجا نباشم....

روحم خستس.......خدا عشقمو خوب کن