چهارشنبه 21 مرداد 1388

بله اون شمال هم خیلی چسبید فقط و فقط تورو کم داشت تا یه سفر به یاد موندنی شه....اما واقعا وقتی نباشی انگار سرگردونم مثه امروز ...البت بودی اما دوست داشتم بیشتر می بودی..... 

کل سفرمون یه طرف..اون ویلا هم همون طرف ... اون دریایی هم که همگی با هم رفتیم هم همون طرف ......!!!!!! 

 

دیروز بعد از مدتها رفته بودم رفیقامو ببینم تازه صحبت مون گل انداخته بود گفتی بیا ببینمت..اومدم اما تو زرتی رفتی پیش یکی که من خوشم نمیاد ..منم یه خورده واستادمو بعد اومدم.... 

 

امروزم خسته ام با اینکه کاری نکردمو بیکار بودیم سر کار..اما کوفته شده بدنم 

 

امروزم اولین جلسه کلاسم بود ائین نامه!!!!!! 

 

فعلا تا بعد