سه‌شنبه 5 آبان 1388

می دونستی خیلی دیوونه ای ..برای چی این همه قرص خوردی اخه ... مگه نگفتم یه دونه بخور که بخوابی...میگم چرا خبری ازت نبوده ها!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

خدا مواظبش باش